Děti a právo

Děti a rodiče mají sami i vůči sobě navzájem práva a povinnosti, kterých se nemohou vzdát či zříci. Tato práva v současné době definuje především nový občanský zákoník či mezinárodní úmluva o právech dítěte. Děti mají mimo jiné právo nejen své rodiče poznat, ale i být jimi vychovávány, mají právo na životní úroveň potřebnou pro jejich rozvoj (a na právo sdílet životní úroveň svých rodičů) i na vzdělání.

V praxi tyto práva a povinnosti je třeba nejčastěji řešit, když se rodiče dítěte rozcházejí ať už jako nesezdaní partneři, nebo jako manželé. Jak bude každý z rodičů po rozvodu manželství o dítě pečovat, musí soud určit před samotným rozvodem manželství. Rozhodnout musí vždy s přihlédnutím k zájmu dítěte.

Rodiče mají povinnost živit své dítě, jestliže není schopno se živit samo a proto v případě rozchodu jeho rodičů je třeba určit, jak a v jaké výši se budou rodiče podílet na výživě svého dítěte. Pokud dítě nebudete mít nadále ve společné nebo střídavé péči, je třeba také určit, kdy se budete s Vaším dítětem stýkat. O těchto otázkách rozhoduje soud a dokonce, i když se o těchto otázkách s bývalým partnerem či manželem dohodnete, je třeba pro platnost takovéto dohody, aby ji soud schválil (tedy aby tato dohoda prošla soudním řízením).

Pokud potřebujete v těchto otázkách poradit, ráda Vám pomohu či přímo provedu soudním procesem. Mohu Vám pomoci i vytvořit takovou dohodu rodičů o úpravě poměrů jejich dítěte, která bude co nejvíce odrážet potřeby a možnosti jak dítěte, tak rodičů, a přitom bude vyhovovat i soudu. Často dohoda samozřejmě není možná. Zvláště v otázkách výchovy dnes rodiče kladou důraz na to, že stejná práva má jak matka tak otec. Proto je čím dál tím více běžné, že rodiče usilují o tzv. střídavou výchovu, a to i proti vůli druhého rodiče (což je dle současné právní úpravy i platné judikatury možné).

Jak bude po rozvodu (resp. po rozchodu nesezdaných partnerů) vyřešena výchova Vašeho dítěte?
Dítě může být svěřeno buď do výlučné péče jednoho z rodičů, nebo do péče střídavé či do péče výlučné obou rodičů.
Při výlučné péči bydlí dítě u matky nebo u otce, ten rodič, u něhož dítě nebydlí, má však právo, aby se s ním dítě stýkalo. Styk rodiče s dítětem může mít velmi široký rozsah, nejmenší rozsah naopak bývá standardní víkend jednou za čtrnáct dní. Ten rodič, u něhož dítě nebydlí, si plní svoji vyživovací povinnost tak, že poukazuje dítěti výživné, dokud není schopno samo se živit (tedy v žádném případě ne pouze do dosažení určitého věku, např. 18 let ) – viz samostatný oddíl výživné. Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné dokonce i když má vlastní majetek (který např. získalo dědictvím ), ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě. Ohledně výživného je nově od ledna 2014 možné se domluvit i na jiném plnění než jsou měsíční splátky, měsíční splátky výživného však vždy byly a pravděpodobně i zůstanou nejčastější formou plnění. Výživné na děti lze přiznat i tři roky zpětně.
Při střídavé péči bydlí dítě střídavě po určitou, přesně stanovenou dobu u matky, a po určitou přesně stanovenou dobu u otce, přitom každý z rodičů má bydliště jinde (tedy rodiče nebydlí spolu). Ke střídání dochází v praxi nejčastěji po týdnech či po 14ti dnech, může jít ale i o delší období, děti se obvykle o víkendu přestěhují, tudíž mají dva domovy. Jen pokud mají rodiče velmi odlišné příjmy, tak obvykle ten z rodičů, který má znatelně vyšší příjem, doplácí k rukám druhého rodiče na výživné dítěte určitou částku na vyrovnání životních úrovní. Tato forma výchovy je čím dál tím více českými soudy upřednostňována, resp. umožňována, i když samozřejmě stále převažuje forma výlučné péče, obvykle u matky. Aby rodič dosáhl péče střídavé, musí vyvinout obvykle mnohem většího úsilí a obrnit se trpělivostí. Jsou samozřejmě ale případy, kdy střídavá péče možná prostě z čistě objektivních důvodů není.
Při společné péči bydlí dítě nadále společně s oběma rodiči, jde obvykle o situace, kdy rozvedení manželé zůstanou bydlet i po rozvodu v jednom velkém domě (např.každý v jiném patře) a nikdo se tudíž nestěhuje – ani dítě, ani rodiče. Při společné péči se tudíž někdy stává, že dítě ani nepozná, že se rodiče rozvedli. Dítě mají v péči otec i matka dohromady stejně jako před rozvodem, výživné se obvykle nestanovuje. Na rozdíl od péče výlučné a péče střídavé nelze zvolit společnou péči proti vůli druhého rodiče.

Kromě výše uvedených otázek výchovy, výživy a styku rodiče s dítětem, se Vám může stát, že budete muset jako rodič řešit prostřednictvím soudu i některé další problémy, se kterými se jako advokát setkávám:
Změna příjmení, někdy i změna jména, nezletilého;
Zbavení rodičovské odpovědnosti;
Osvojení dítěte (např. novým manželem matky dítěte);
Navrácení dítěte ( typicky z ciziny, kam ho zavleče neoprávněně jeden z rodičů);
Nahrazení souhlasu , resp. nesouhlasu druhého rodiče rozhodnutím soudu (např. souhlas s výběrem školy)