Děti a právo

Děti a rodiče mají sami i vůči sobě navzájem práva a povinnosti, kterých se nemohou vzdát či zříci. Tato práva v současné době definuje především nový občanský zákoník či mezinárodní úmluva o právech dítěte. Děti mají mimo jiné právo nejen své rodiče poznat, ale i být jimi vychovávány, mají právo na životní úroveň potřebnou pro jejich rozvoj (a na právo sdílet životní úroveň svých rodičů) i na vzdělání.

V praxi tyto práva a povinnosti je třeba nejčastěji řešit, když se rodiče dítěte rozcházejí ať už jako nesezdaní partneři, nebo jako manželé. Jak bude každý z rodičů po rozvodu manželství o dítě pečovat, musí soud určit před samotným rozvodem manželství. Rozhodnout musí vždy s přihlédnutím k zájmu dítěte.

Rodiče mají povinnost živit své dítě, jestliže není schopno se živit samo, a proto v případě rozchodu jeho rodičů je třeba určit, jak a v jaké výši se budou rodiče podílet na výživě svého dítěte. Pokud dítě nebudete mít nadále ve společné nebo střídavé péči, je třeba také určit, kdy se budete s Vaším dítětem stýkat. O těchto otázkách rozhoduje soud a dokonce, i když se o těchto otázkách s bývalým partnerem či manželem dohodnete, je třeba pro vymahatelnost takovéto dohody, aby ji soud schválil (tedy aby tato dohoda prošla soudním řízením).

Pokud potřebujete v těchto otázkách poradit, ráda Vám pomohu či Vás přímo provedu soudním procesem. Jsem připravena dle Vašich potřeb vytvořit dohodu rodičů o úpravě k Vašemu dítěti, která bude reflektovat potřeby a možnosti jak Vašeho dítěte, tak rodičů, a přitom bude vyhovovat i soudu.
Bohužel, často dohoda není možná. Zvláště v otázkách výchovy dnes rodiče kladou důraz na to, že stejná práva má jak matka, tak otec. Proto je čím dál tím více běžné, že rodiče usilují o tzv. střídavou výchovu, a to i proti vůli druhého rodiče. Na tento trend flexibilně reaguje i judikatura Ústavního soudu České republiky.

Jak bude po rozvodu (resp. po rozchodu nesezdaných partnerů) vyřešena výchova Vašeho dítěte?
Dítě může být svěřeno buď do výlučné péče jednoho z rodičů, nebo do péče střídavé či do péče výlučné obou rodičů.

Při výlučné péči bydlí dítě u matky nebo u otce, ten rodič, u něhož dítě nebydlí, má však právo, aby se s ním dítě stýkalo. Styk rodiče s dítětem může mít velmi široký rozsah, nejmenší rozsah naopak bývá standardní víkend jednou za čtrnáct dní. Ten rodič, u něhož dítě nebydlí, si plní svoji vyživovací povinnost tak, že poukazuje dítěti výživné, dokud není schopno samo se živit (tedy v žádném případě ne pouze do dosažení určitého věku, např. 18 let ) – viz samostatný oddíl výživné.

Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné dokonce i když má vlastní majetek (který např. získalo dědictvím), ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě. Ohledně výživného je možné se domluvit i na jiné frekvenci plnění, než jsou měsíční splátky, měsíční splátky výživného však vždy byly a pravděpodobně i zůstanou nejčastější formou plnění. Výživné na děti lze přiznat i tři roky zpětně, lez požadovat také úroky z prodlení.

Při střídavé péči bydlí dítě střídavě po určitou, přesně stanovenou dobu u matky, a po určitou přesně stanovenou dobu u otce, přitom každý z rodičů má bydliště jinde (tedy rodiče nebydlí spolu). Ke střídání dochází v praxi nejčastěji po týdnech či po 14-ti dnech, střídavá péče může probíhat také v nepravidelné formě, po menších časových úsecích. Výživné je v případě střídavé péče určováno oběma rodičům, v případě diametrálně rozdílných příjmových poměrů je možné, že výživné bude hradit pouze rodič, který vydělá více. Tato forma výchovy je stále velmi diskutovaným institutem, avšak je čím dál tím více českými soudy upřednostňována a aplikována, i když samozřejmě stále převažuje forma výlučné péče, obvykle u matky.

Při společné péči bydlí dítě nadále společně s oběma rodiči, jde obvykle o situace, kdy rozvedení manželé zůstanou bydlet i po rozvodu v jednom velkém domě (např. každý v jiném patře) a nikdo se tudíž nestěhuje – ani dítě, ani rodiče, možných scénářů je však více. Předpokladem je, že komunikace mezi rodiči je natolik bezproblémová, že jsou i po rozvodu schopni zajišťovat potřeby dítěte a pečovat o něj fakticky stejně jako před rozvodem nebo rozchodem. Při společné péči se tudíž někdy stává, že dítě ani nepozná, že se rodiče rozvedli nebo rozešli. Dítě mají v péči otec i matka dohromady stejně jako před rozvodem, výživné se obvykle nestanovuje. Na rozdíl od péče výlučné a péče střídavé nelze zvolit společnou péči proti vůli druhého rodiče.

Kromě výše uvedených otázek výchovy, výživy a styku rodiče s dítětem, se Vám může stát, že budete muset jako rodič řešit prostřednictvím soudu i některé další problémy, se kterými se jako advokát setkávám:

nahrazení souhlasu, resp. nesouhlasu druhého rodiče rozhodnutím soudu (např. souhlas s výběrem školy, změnou bydliště, aplikací očkování atp.)
změna příjmení nebo jména nezletilého dítěte,
zbavení rodičovské odpovědnosti,
osvojení dítěte,
navrácení dítěte

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.