Odměna za právní služby

Odměna za právní služby se řídí vždy povahou a náročností požadavku klienta. O druhu a sazbě odměny informuji klienta vždy předem, a to včetně odhadu celkové ceny poskytnutých služeb. Odměna je stanovena tak, aby byla oboustranně přiměřená a klient vždy věděl, kolik zaplatí.

Úvodní porada ve věci je zpoplatněna paušálně částkou 2.000,- Kč. V případě dalšího využití mých služeb stanovím po dohodě s klientem odměnu; většinou hodinovou nebo paušální za poskytnutou službu. Ve výjimečných případech sjednávám i odměnu z podílu na výsledku věci, tj. procento z vysouzeného nároku klienta.

Hodinová odměna je stanovena jako násobek počtu hodin, které jsem strávila poskytnutím právní služby a předem domluvené hodinové sazby. K hodinové sazbě se přičítá DPH v zákonem stanovené výši.
Odměna v sobě nezahrnuje hotové výdaje související s poskytnutím služby, jako jsou správní a soudní poplatky, cestovní náhrady a náhrady za promeškaný čas, náklady znalce apod. Tyto náklady hradí klient nad rámec úhrady právních služeb.
Pokud by nebyla sjednána uvedená smluvní odměna, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu. Tím je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.