Otcovství

Již stará římská zásada pravila: „mater semper certa est, pater incertus“, tedy že o tom, kdo je matkou dítěte, nejsou pochybnosti, otcovství však nelze zpravidla jednoznačně prokázat. Proto i náš právní řád určuje, koho zákon za otce dítěte považuje, koho nikoliv a kdo tudíž bude zapsán do matriky jako otec dítěte. Zákon v této situaci vychází z právních domněnek, které však mohou založit situaci, kdy právní a faktické rodičovství nebudou ve shodě a v rodné listu dítěte bude jako otec zapsaná osobě, která biologickým otcem dítěte není.

Pokud jste se ocitli v situaci, že v matrice dítěte je zapsán nesprávný otec, pak nezbývá nic jiného než se obrátit na soud a otcovství popírat. Nejčastěji tato situace nastane, když se manželce narodí dítě, a vzhledem k okolnostem je jasné, že manžel biologicky být otcem takového dítěte nemůže – nejčastěji se jedná o situaci, kdy do rodného listu je jako otec zapsán manžel matky.

Jistě, mnoho manželů zůstává dle své svobodné vůle zapsanými otci dítěte či dětí své manželky a nechtějí na tomto stavu nic měnit. Je třeba si však uvědomit, že k takovémuto dítěti má zapsaný otec veškeré povinnosti jako k dítěti biologickému, tedy především vyživovací povinnost, samozřejmě dítě po takovémto „otci“ bude dědit (bude tzv. neopomenutelným dědicem – viz samostatný oddíl dědictví) apod.

Otcovství je nutné často nejen popírat, ale, v případě, že k jeho určení nedošlo automaticky za trvání manželství či dobrovolně souhlasným prohlášením nesezdaných rodičů na matrice, i nechat určit soudem. V době, kdy více než polovina všech narozených dětí se rodí mimo manželství, je bohužel velmi časté, že se jeho rodiče rozejdou dříve, než otec dítěte splnil svoji povinnost a uznal své otcovství.

Samozřejmě není možné, aby jednostranně maminka dítěte uvedla např. v porodnici libovolné mužské jméno a adresu, a tím bylo otcovství určeno. Pokud dítě nemá uvedeno v rodném listu žádného otce, a biologický otec se dobrovolně nechce ani následně v nejbližší době dostavit na matriku a nechat se jako otec do tohoto rodného listu dítěte zapsat, pak nezbývá než se obrátit na soud, aby otcovství určil. Návrh na určení otcovství může podat otec, matka, dokonce i dítě. Na podání návrhu na určení otcovství zákon nestanoví žádné lhůty.

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že není-li určeno otcovství k dítěti, nemůže matka oficiálně požadovat na otci výživné na dítě, takovéto dítě nebude po otci samozřejmě ani dědit.

Naopak otcové musí počítat s tím, že není-li určeno otcovství k jejich dítěti, toto dítě nejen, že nebude po nich dědit, ale takovýto otec, ačkoliv si např. plní vůči dítěti řádně svoji vyživovací povinnost, nemůže oficiálně v žádném případě vyžadovat, aby se mohl s dítětem stýkat, trávit s ním víkendy, hrát fotbal, jezdit s ním k moři či na lyže (je totiž i mnoho případů, kdy dobrovolnému určení otcovství brání právě maminky dětí, které z určitých důvodů nechtějí mít s bývalým partnerem již nic společného).

Ať potřebujete v otázkách otcovství pouze poradit či zastupovat, mohu Vám nabídnout své služby a pomoci vyřešit tuto často lidsky komplikovanou životní situaci.

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.