Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univezity Karlovy v Praze a advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16374 a členkou Unie rodinných advokátů České republiky. Jako externí poradce spolupracuji též s informačním portálem Šance dětem

 Má advokátní kancelář se zaměřuje především na občanské a obchodní právo. Jsem specialistou na rodinné právo ve všech jeho otázkách, které představuje těžiště mé činnosti. 

Jako advokát však poskytuji komplexní právní poradenství ve všech oblastech a otázkách, s nimiž se může člověk jako fyzická osoba (spotřebitel) či podnikatel setkat. Při své činnosti kladu především důraz na osobní přístup, který má za cíl individuální, ekonomické a co nejefektivnější a pokud možno komplexní řešení konkrétního právního problému.

Zajišťuji svým klientům vždy individuální, korektní, konstruktivní a operativní přístup při řešení jejich citlivých a osobních problémů, a to především v oblasti rozvodu manželství, včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, řešení problematiky úpravy poměrů nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů i výživného, určování a popírání otcovství a dále v oblasti dědického práva.  

Nabízím taktéž širokou škálu služeb v oblasti práva nemovitostí, spočívající například v sepisu standardních smluvních dokumentů vztahujících se k nabytí vlastnického práva k nemovitostem (kupní, darovací smlouvy), vymezení jednotek v nemovitostech (prohlášení vlastníka), sepisu nájemních smluv a jiných závazkových vztahů týkající se nemovitostí. Samozřejmostí je také poskytování právních služeb v řízeních před katastrálním úřadem.

Pro klienty z řad podnikatelů zajišťuji kompletní servis při zakládání obchodních společností a jejich zápisu do obchodního rejstříku, zápisu změn nebo likvidaci obchodních společností, sepisování obchodních smluv, tvorba korporátních dokumentů, zápisů z valných hromad, stanov a vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář zajišťuje též advokátní úschovy finančních prostředků, listin, ověřování podpisů a konverzi dokumentů (ověření elektronické podoby úředních listin).

Právní služby jsou poskytovány v českém, německém a anglickém jazyce.

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka
Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

Tel: 736 238 556, 602 218 467
E-mail: florianova@akflorianova.cz