Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Rodinný právník

Děti a právo

Změna příjmení, Zbavení rodičovské odpovědnosti, Osvojení dítěte, Navrácení dítěte, Nahrazení souhlasu

Rozvod manželství

Smluvní rozvod, Majetkové vypořádání

Výživné (alimenty)

Vyživovací povinnost, Výživné na děti

Rozvod mezinárodní

Rozvodové řízení „mezinárodních manželství“

Otcovství

Popření a určení otcovství

Majetkové vypořádání

Společné dluhy, Společné jmění manželů, Rozpad manželství, Bezdůvodné obohacení

Dědictví

Závěť, Dědická smlouva, Poslední vůle

Nemovitosti

Předovy nemovistostí, Smluvní zabezpečení právních vztahů, Kupní smlouva, Ověřování podpisů

Společenství vlastníků

Založení SVJ, Stanovy, Změny v rejstříku, Vymáhání pohledávek, Žaloby

Sousedské spory

Smírčí i soudní řešení sousedských sporů 

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univezity Karlovy v Praze a advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16374 a členkou Unie rodinných advokátů České republiky. Jako externí poradce spolupracuji též s informačním portálem Šance dětem.

Jsem specialistou na rodinné právo ve všech jeho otázkách, které představuje těžiště mé činnosti.

Jako advokát však poskytuji komplexní právní poradenství ve všech oblastech a otázkách, s nimiž se může člověk jako fyzická osoba (spotřebitel) či podnikatel setkat. Při své činnosti kladu především důraz na osobní přístup, který má za cíl individuální, ekonomické a co nejefektivnější a pokud možno komplexní řešení konkrétního právního problému.

Zajišťuji svým klientům vždy individuální, korektní, konstruktivní a operativní přístup při řešení jejich citlivých a osobních problémů, a to především v oblasti rozvodu manželství, včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, řešení problematiky úpravy poměrů nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů i výživného, určování a popírání otcovství a dále v oblasti dědického práva.

Nabízím taktéž širokou škálu služeb v oblasti práva nemovitostí, spočívající například v sepisu standardních smluvních dokumentů vztahujících se k nabytí vlastnického práva k nemovitostem (kupní, darovací smlouvy), vymezení jednotek v nemovitostech (prohlášení vlastníka), sepisu nájemních smluv a jiných závazkových vztahů týkající se nemovitostí. Samozřejmostí je také poskytování právních služeb v řízeních před katastrálním úřadem.

Pro klienty z řad podnikatelů zajišťuji kompletní servis při zakládání obchodních společností a jejich zápisu do obchodního rejstříku, zápisu změn nebo likvidaci obchodních společností, sepisování obchodních smluv, tvorba korporátních dokumentů, zápisů z valných hromad, stanov a vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář zajišťuje též advokátní úschovy finančních prostředků, listin, ověřování podpisů a konverzi dokumentů (ověření elektronické podoby úředních listin).

Právní služby jsou poskytovány v českém, německém a anglickém jazyce.

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

právní asistentka
kancelar@akflorianova.cz