Mezinárodní rozvod manželství

Rozvodové řízení „mezinárodních manželství“ – rozvody s mezinárodním prvkem

Mezinárodní manželství, tedy situace, kdy Vaším manželem či manželkou není občan České republiky, ale cizinec, resp. kdy dokonce oba dva manželé jsou cizinci žijící na území České republiky, nejsou dnes ničím neobvyklým. Stejně tak, jako klade mezinárodní manželství větší nároky na společné soužití, minimálně v oblasti vzájemné tolerance, tak i ukončení tohoto společného soužití manželů – příslušníků různých států – klade větší nároky na zúčastněné.

Pokud každý z manželů je příslušníkem jiného státu, pak při rozvodu manželství je třeba se řídit i jinými pravidly, než jen těmi, kterými se řídí manželství dvou Českých občanů.

Rozvody s mezinárodním prvkem mají skutečně mnoho specifik, ve kterých může být laikovi obtížné se vyznat. Je například rozdíl v tom, zda takovýto mezinárodní prvek spadá do jurisdikce Evropské unie či nikoliv. Příslušnou úpravu nalezneme v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. K zákonu o mezinárodním právu soukromém se vztahuje ale celá řada mezinárodních smluv. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním se však s těmito mezinárodními smlouvami nemůže dostat do rozporu. Platí tedy pravidlo, že ustanovení tohoto českého zákona se použije jen tehdy, jestliže smlouva závazná pro Českou republiku a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárod­ních smluv nestanoví jinak, jak plyne z Ústavy České republiky.

Na území Evropské unie je nutné se především v otázkách podmínek pro pravomoc a příslušnost soudu řídit již od 1.3.2005 Nařízením Rady (ES) č.2201/2003 ze dne 27.11.2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem.

V případě mezinárodního rozvodu je třeba vypořádat se s několika základními otázkami, a to:

  • je-li dána pravomoc českých soudů,
  • jaký soud je k řízení místně a věcně příslušný
  • dle jakého práva bude soud rozvod posuzovat

Kontakt

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka

Štefánikova 75
150 00 Praha 5
Česká republika

736 238 556, 602 218 467
florianova@akflorianova.cz

ev. číslo ČAK 16374
IČO: 04191439

Máte zájem o právní služby? Napište mi.