Rozvod mezinárodní

Rozvodové řízení „mezinárodních manželství“ – rozvody s mezinárodním prvkem

Mezinárodní manželství, tedy situace, kdy Vaším manželem či manželkou není občan České republiky, ale cizinec, resp. kdy dokonce oba dva manželé jsou cizinci žijící na území České republiky, nejsou dnes ničím neobvyklým. Stejně tak, jako klade mezinárodní manželství větší nároky na společné soužití, minimálně v oblasti vzájemné tolerance, tak i ukončení tohoto společného soužití manželů – příslušníků různých států – klade větší nároky na zúčastněné.

Pokud každý z manželů je příslušníkem jiného státu, pak při rozvodu manželství je třeba se řídit i jinými pravidly, než jen těmi, kterými se řídí manželství dvou Českých občanů.

Rozvody s mezinárodním prvkem mají skutečně mnoho specifik, ve kterých může být laikovi obtížné se vyznat. Je například rozdíl v tom, zda takovýto mezinárodní prvek spadá do jurisdikce Evropské unie či nikoliv. K 31.prosinci 2013 přestal platit dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním a 1.ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, kde najdeme současnou úpravu mezinárodních práv (a tedy i mezinárodních rozvodů). K tomuto zákonu o mezinárodním právu soukromém se vztahuje ale celá řada mezinárodních smluv. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním se však s těmito mezinárodními smlouvami nemůže dostat do rozporu. Platí tedy pravidlo, že ustanovení tohoto českého zákona se použije jen tehdy, jestliže smlouva závazná pro Českou republiku a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak (toto pravidlo dnes není v zákoně výslovně uvedeno, avšak vyplývá z Ústavy ČR).

Na území Evropské unie je nutné se především v otázkách podmínek pro pravomoc a příslušnost soudu řídit již od 1.3.2005 Nařízením Rady (ES) č.2201/2003 ze dne 27.11.2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem. Kromě své příslušnosti a pravomoci (tedy kromě toho, zda je vůbec Vaším mezinárodním rozvodem, ten který soud bude zabývat) bude soud také řešit, dle jakého práva bude rozhodovat, tedy dle práva jakého konkrétního státu Vás bude rozvádět.

Jelikož z praxe mohu říci, že ne všichni soudci v České republice mají zkušenosti s mezinárodními rozvody, bývá dobré ochránit si svá práva dobrou přípravou na vyřešení této životní situace, aby se Vám neprodražila a nezkomplikovala administrativně zbytečně ještě více, než je nutné.