Rozvod manželství

Rozvod manželství bývá velmi psychicky náročný, jedná se o jednu z nejvíce stresujících situacích v životě, která Vás může potkat. Často potřebujete něčí pomoc. Pokud se rozhodujete, či jste se již rozhodli pro ukončení manželství rozvodem, či se tak rozhodl Váš životní partner, pak Vás čeká soudní řízení, protože jen místně a věcně příslušný soud může manželství rozvést. Mohu Vám vysvětlit, co Vás čeká, jaké nároky na Vás soud bude klást, a mohu Vám nejen poskytnou potřebné informace, ale i provést celým procesem.

Rozvod manželství v České republice je možný dvěma způsoby:
1) rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství;
2) rozvod bez zjišťování těchto příčin.

V prvním případě soud manželství rozvede pouze tehdy, pokud je manželství natolik hluboce a trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Je na navrhovateli (žadateli), aby tento rozvrat prokázal, což často nebývá ani příjemné, ani snadné.

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství, tedy druhá možnost rozvodu v českém právním řádu, se často označuje jako rozvod dohodou či dohodnutý rozvod nebo také rozvod smluvní či rozvod smluvený. Soud tak manželství rozvede, pokud jsou splněny zákonem požadované podmínky.

U takovéhoto „smluvního rozvodu“ si manželé musí předem dohodnout na rozdělení majetku, na výživném, na způsobu, jakým bude pečováno o nezletilé děti, a v neposlední řadě musí splnit všechny formální požadavky – mimo jiné je podmínkou takového postupu skutečnost, že spolu manželé alespoň půl roku nežijí a jejich manželství trvá nejméně jeden rok.

I podle nového občanského zákoníku je třeba, aby se k návrhu na „smluvní rozvod“ jednoho z manželů přidal i druhý manžel, jinými slovy: pokud se chcete rozvést bezkonfliktně a „neprat špinavé prádlo“ před soudem (tj. neprokazovat příčiny rozvratu manželství), je nutné, aby jste předložili rozvodovému soudu písemnou – platně uzavřenou a všem náležitostem vyhovující – dohodu obou manželů o vypořádání společného majetku, o bydlení manželů po rozvodu, jakož i dohodu o péči o Vaše děti včetně výše alimentů .

Z výše uvedeného plyne, že k rozvodu Vašeho manželství vede relativně dlouhá cesta – někdy snazší a kratší, někdy těžší a delší, zvláště pokud jsou v manželství nezletilé děti, protože před samotným rozvodem manželství je třeba poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu upravit – viz samostatný odkaz děti a právo. Rozvedeni jste až v okamžiku, kdy máte v rukou písemné vyhotovení rozsudku soudu o rozvodu Vašeho manželství a toto rozhodnutí je v právní moci ( tj. mimo jiné se nelze proti němu již odvolat).

Pokud jste se nerozvedli tzv. smluvně, tedy pokud jste neuzavřeli ještě před rozvodem dohodu o vypořádání Vašeho společného majetku, pak po takovémto zániku manželství, tedy po rozvodu, je teprve třeba vyřešit materiální otázky spojené s rozvodem – viz samostatný odkaz majetkové vypořádání.

Pro úplnost je třeba říci, že rozvedená manželka (případně manžel) může po rozvodu manželství přijmout zpět své dřívější příjmení, a to až do šesti měsíců po rozvodu – do 31.12.2013 dle původního zákona o rodině č.94/1963 Sb. byla úprava příjmení možná nejpozději pouze do jednoho měsíce od ukončení manželství. V této souvislosti stojí za to zmínit, že manželé, kteří se rozhodli ponechat si po svatbě svá dosavadní příjmení, mají nově od 1.ledna 2014 možnost se dohodnout na společném příjmení jednoho z nich až v průběhu trvání manželství.